ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 09 Μαϊος 2017 11:42

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ792ΩΨ6-2ΟΩ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 1739
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών».

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών», προϋπολογισμού 26.502,50 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 32.863,10 Ευρώ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αλοννήσου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πατητήρι Αλοννήσου
Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 05
Τηλ.:24243 50201
Φαξ: 24240 65207
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.alonissos.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.alonissos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών
Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών
με δαπάνες και φροντίδα τους.

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_προμήθεια_μεταφορά_υδραυλ_ειδών_εκτάκτων_ζημιών2017.pdf


3. Κωδικός CPV: 44164310-3
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της
υπηρεσίας: ΕL613
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια και μεταφορά υδραυλικών ειδών για
την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων
διαρροών.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί
φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.1.(11) του Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην
αγορά την προμήθεια προϊόντων στη παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, αυτοί δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση προμηθευτών
ή κοινοπραξία, τότε, η Ανάδοχος Ένωση, θα πρέπει να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, να
προβεί σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του
δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό
Α
συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός
εκπρόσωπος της ένωσης.
Οι παραπάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον ο κάθε προμηθευτής που
συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την διαμόρφωση του
προσφερόμενου προϊόντος.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από
μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη
κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22-05-2017, ημέρα Δευτέρα, Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο
Αλοννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.25.6662.03 του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλοννήσου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 42/2017 (ΑΔΑ: Ω8ΚΜΩΨ6-
ΩΛ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 328.
10. Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης
του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Αλοννήσου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων
διοικητικό όργανο.
2. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.
11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.alonissos.gov.gr.
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
ΑΔΑ: Ψ792ΩΨ6-2ΟΩ

 

Διαβάστηκε 593 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Μαϊος 2017 12:45
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια & μεταφορά υδραυλικών ειδών για την επισκευή εκτάκτων ζημιών των δικτύων ύδρευσης των δικτύων ύδρευσης και την αντιμετώπιση μεγάλων διαρροών».