ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
30 Ιανουαρίου 2015 Σε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Παρακαλώ δείτε στο παρακάτω συννημένο αρχείο τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης παραλιών Δήμου Αλοννήσου

pdfΚανονισμός παραχώρησης χρήσης παραλιών Δήμου Αλοννήσου

30 Ιανουαρίου 2015 Σε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Παρακαλώ δείτε στο παρακάτω συννημένο αρχείο τον κανονισμό λειτουργίας Ελικοδρομίου Δήμου Αλοννήσου

pdfΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

09 Μαρτίου 2014 Σε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

pdfΑΠΟΦΑΣΗ 54/2013 ΔΣ "Εγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αριθ. Απόφασης: 54/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ    Ημερ.: 27/03/2013

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου,
κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκαεπτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκαέξι (-16-) μέλη, ήτοι :


1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος

2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος

3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος

4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος

5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος

6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος

7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος

8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος

9.Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας

10.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος

11,Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος

12.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,

13.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,

14.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος

15.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

16.Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 15/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων και πρέπει να ψηφισθή ο κανονισμός λειτουργίας της.Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ 6/2013 απόφαση της εισηγείται πρός το δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων τον οποίο ανέγνωσε στο σώμα και κατόπιν των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.Το δημοτικό συμβούλιο αφού ακουσε την εισήγηση της Προέδρου, την αριθμ. 6/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου και αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 και 94 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει κατα πλειοψηφία

Ψηφίζει τον κανονισμό της Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων του δήμου ως κάτωθι

Άρθρο 1:
Βασικές Αρχές - Στόχοι - Σκοπός
Η Λέσχη Φιλίας (ΛΕΦΙ)έιναι θεσμός που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων στις σχέσεις τους με
την κοινωνία και μεταξύ τους όπως την προώθηση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ηλικιωμένων και άλλων ηλικιακών ομάδων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς τους ηλικιωμένους συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η ΛΕΦΙ έιναι βασισμένη στις αρχές του ΟΗΕ για τους ηλικιωμένους στοχεύοντας στην αυτοπραγμάτωση, την προστασία της αξιοπρέπειας και τη συνεχή αναζήτηση για την κάλυψη των αναγκών τους. Η υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού πραγματώνεται μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που τείνουν να επανεντάξουν τους ηλικιωμένους στο κοινωνικό περιβάλλον και να τους βγάλουν από την απομόνωση και την περιθωριοποίηση.

Άρθρο 2:
Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μελών της ΛΕΦΙ
Τα μέλη της ΛΕΦΙ εκπροσωπούνται από τα 2 εκλεγμένα μέλη τους κάθε φορά από τη ΓΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 3:
Εγγραφή μέλους
Μέλη της ΛΕΦΙ μπορούν να εγγράφονται με αίτησή τους οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου άτομα και των δυο φύλων που έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο δήμο μας που έχει την έδρα της η ΛΕΦΙ χωρίς να είναι απαραίτητο στοιχείο η ιδιότητα του δημότη. Σε ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των μελών της ΛΕΦΙ γίνονται δεκτά ως μέλη άτομα οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε άτομο που θέλει να εγγραφεί υποβάλει και συμπληρώνει το έντυπο εγγραφής και το ερωτηματολόγιο που διατίθεται από τη λέσχη στον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο σε καθορισμένη ημέρα και ώρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο μαζί με την εισήγηση του ίδιου και των 2 εκλεγμένων εκπροσώπων στο ΔΣ της Λέσχης. Το τελευταίο αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και ο/η σύζυγος - σύντροφος ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μέλους σε άλλη ΛΕΦΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η αποδοχή του κανονισμού και κανονισμού της ΛΕΦΙ. Το μέλος αποκτά την ιδιότητα και την ταυτότητα του μέλους μετά την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Η εγγραφή πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και 1 μήνα πρίν από τις εκλογές για τους εκπροσώπους των μελών. Το περιεχόμενο της αίτησης και του ερωτηματολογίου δίνεται στον Εσωτερικό κανονισμό στο Άρθρο 9.
Η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει την ημ. πρώτης εγγραφής ή της ανανέωσης και τη δήλωση αποδοχής του ιδρυτικού και εσωτερικού κανονισμού. Την αίτηση υπογράφει ο αιτών, ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος της ΛΕΦΙ και ο πρόεδρος του ΔΣ. Η καρτέλα εγγραφής φυλάσσεται στη ΛΕΦΙ. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το ΔΣ το μέλος εγγράφεται στο βιβλίο μελών το οποίο ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή και λαμβάνει την ταυτότητα μέλους με τον αριθμό πρακτικού έγκρισης από το ΔΣ. Η ταυτότητα μέλους φέρει τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πρακτικού έγκρισης από το ΔΣ. Το ΔΣ κάθε Νοέμβριο αποστέλλει τον κατάλογο των μελών με τις ανανεώσεις στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας - αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Άρθρο 4:
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της ΛΕΦΙ
Κάθε μέλος της ΛΕΦΙ έχει δικαίωμα α) να παραμένει στο χώρο - κτίριο της ΛΕΦΙ τις ώρες και τις ημέρες που λειτουργεί, β) να μετέχει στις δραστηριότητες και στις ομάδες εργασίας, γ) να εκλεγεί και να εκλέγεται ως εκπρόσωπος των μελών στο ΔΣ της ΛΕΦΙ, δ)απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της ΛΕΦΙ. Το μέλος της ΛΕΦΙ καταβάλλει 1) εξαμηνιαία
συνδρομή που το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας 2) την ανάλογη οικονομική συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δρστηριότητες που προγραμματίζονται και οργανώνονται από τα ίδια τα μέλη. Μέλος το οποίο αδυνατεί αποδεδειγμένα να πληρώσει τη συνδρομή του απαλλάσσεται της υποχρεώσεως με απόφαση του ΔΣ της ΛΕΦΙ μετά από εισήγηση του υπευθύνου κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και των 2 εκπροσώπων των μελών. Μέλος που δεν τηρεί τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό και εσωτερικό κανονισμό και διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ενοχλώντας τα μέλη με τις πράξεις του, μετά από έγγραφη καταγγελία, του επιβάλλονται κυρώσεις όπως 1)παρατήρηση, 2) γραπτή επίπληξη, 3) αναστολή της συμμετοχής του στη ΛΕΦΙ για καθορισμένο χρόνο, 4) διαγραφή του. Με εισήγηση του υπευθύνουκοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και των 2 εκπροσώπων και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της λέσχης. Το μέλος που διαγράφεται έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανεγγραφή του από το ΔΣ με αίτηση σύμφωνα με το Άρθρο 3 μετά την πάροδο ενός έτους. Για τις περιπτώσεις 2 - 3 - 4 η απόφαση του ΔΣ για να είναι εκτελεστή πρέπει να κοινοποιηθεί στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας και στο μέλος το οποίο μπορεί να υποβάλλει στο ΔΣ γραπτώς την ένστασή του. Ο αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας λαμβάνει την τελική απόφαση. Μέλος που δεν μετέχει επί 1 χρόνο στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ διαγράφεται μετά από έλεγχο που γίνεται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και την απόφαση του ΔΣ της ΛΕΦΙ. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του από τη ΛΕΦΙ.

Άρθρο 5:
Συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ
Η συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ αρχίζει από την ημ. της αποδοχής της αίτησης εγγραφής από το ΔΣ.

Άρθρο 6:
Ανθρώπινο Δυναμικό της ΛΕΦΙ
1. Το ανθρώπινο δυναμικό που έχει αποκλειστική και μόνο απασχόλησης με τη ΛΕΦΙ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες δημοτικών υπαλλήλων: 2 καθαρίστριες - βοηθοί. Η σύνδεση της ΛΕΦΙ με το δίκτυο φορέων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου από ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αδελφές νοσοκόμες, νοσηλευτές/ -τριες, επισκέπτες υγείας, καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ των οποίων οι ειδικές γνώσεις και οι δεξιότητες είναι συναφείς με την 3η ηλικία πραγματώνεται μέσα από ένα λειτουργικό οριζόντιο πρόγραμμα με κατανομή μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με τις ανάγκες της ΛΕΦΙ.
2. Η σύνθεση των ειδικών επιστημόνων συνδυάζεται κάθε φορά με τον αριθμό των ενεργών μελών της ΛΕΦΙ, της δυνατότητας σύνδεσης με το δίκτυο του Δήμου αντιστοίχως με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων οργανώσεων κρατικών ή μη.
3. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΛΕΦΙ υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
4. Το ωράριο λειτουργίας της ΛΕΦΙ είναι από 07.30 ως 20.30 από Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Σαβ - Κυρ., εορτών και διακοπών).

Άρθρο 7:
Καθήκοντα ανθρωπίνου δυναμικού ΛΕΦΙ
1. Το ανθρώπινο δυναμικό (δημοτικοί υπάλληλοι) παρέχει τις υπηρεσίες του στη ΛΕΦΙ με βάση τα καθήκοντα που του ανατίθενται και τα οποία περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό του Άρθρου 7.
2. Η κατανομή ευθύνης καθορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
3. Ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος υποχρεούται να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία από τα μέλη του ΔΣ της ΛΕΦΙ, την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Άρθρο 8:
Δομή και λειτουργία της ΛΕΦΙ
1. Ο αρ. των μελών της ΛΕΦΙ καθορίζεται κάθε φορά από το μέγεθος, τις υποδομές και τον εξοπλισμό κάθε κτιρίου ΛΕΦΙ, ώστε να υλοποιούνται σε αυτό οι προγραμματισμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους ασφάλειας και υγιεινής.
2. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΛΕΦΙ και ο χρόνος διακοπών ορίζεται με απόφαση του αντιδημάρχου Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας.
3. Η ΛΕΦΙ στεγάζεται σε δημοτικά κτίρια του Δήμου ή κτίρια που διατίθενται δωρεάν από άλλους κρατικούς φορείς. Τα κτίρια αυτά α)είναι προσβάσιμα από τα μέλη - ηλικιωμένους διασφαλίζοντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων - υγιεινής ασφαλιστικής κάλυψης και προστασίας (πυρκαγιά κτλ.), β) είναι αισθητικά
διακοσμημένοι και διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, κατάλληλο εξοπλισμό (έπιπλα και φωτισμό) ώστε να δημιουργούνται ικανές συνθήκες πολύωρης παραμονής στο χώρο. Οι χώροι είναι αρχιτεκτονικά - εργονομικά σχεδιασμένοι ώστε να επιτρέπουν τη διεξαγωγή πολλαπλών δραστηριοτήτων.
4. Ο Δήμος παρέχει 1) την άμεση και πλήρη συντήρηση των υφισταμένων χωρών (κτίρια και εξοπλισμό), 2) το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ) και του ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 3) το κόστος των αναλώσιμων υλικών.
5. Η δημιουργία νέας ή παύσης λειτουργίας ΛΕΦΙ αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που εντοπίζονται στην περιοχή και τη γεωγραφική κατανομή.
6. Η ΛΕΦΙ δέχεται συμπλήρωση του εξοπλισμού από χορηγίες ή δωρεές των μελών ή άλλων φορέων.
Άρθρο 9:
Όργανα Διοίκησης
1. Το ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ: Το ΔΣ ενεργεί ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση της ΛΕΦΙ και να ενθαρρύνει τη μέγιστη συμμετοχή των
μελών και τη διαμόρφωση - σχεδιασμό προγράμματος των δραστηριοτήτων όπως και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους και την αποτελεσματικότητά τους.

1.1 Αρμοδιότητες του ΔΣ

 • Η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν γνωστές οι δραστηριότητες της ΛΕΦΙ και να ενθαρρύνει περισσότερες συμμετοχές μελών με την πλήρη ενημέρωσή των.
 • Ο ετήσιος σχεδιασμός (Άρθρο 10) των δραστηριοτήτων, ο αριθμός των νέων μελών που θα εγγραφούν, ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός για την κάλυψη των αναγκών διαχωρίζοντας τη δημοτική χρηματοδότηση από τα έσοδα που προέρχονται από τις συνδρομές και την οικονομική συμμετοχή (Άρθρο 11) των μελών από τις συμπληρωματικες δραστηριότητες. Το σχέδιο του προγράμματος των δραστηριοτήτων αποφασίζεται από το ΔΣ μετά από τη σύγκλιση της Γ.Σ., των μελών λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους και υποβάλλεται στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Η διαβίβαση στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κάθε αιτήματος για έργα παρέμβασης έκτακτης συντήρησης του κτιρίου και χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων.
 • Η πρόταση επέκτασης και ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 • Η διασφάλιση της φύλαξης του εξοπλισμού, του κτιρίου και την καταγραφή στο βιβλίο παγίων στοιχείων - εξοπλισμού.
 • Η συνεργεία για τη δημιουργία ομάδων εργασίας με την υποστήριξη των ειδικών επιστημόνων του Άρθρου 6 μεταξύ μελών της ΛΕΦΙ με άλλες κοινωνικές ομάδες, με εθνικούς οργανισμούς, ενώσεις εθελοντών, άλλων συλλόγων που προσφέρουν υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δήμο εντάσσοντας τη ΛΕΦΙ και στο δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησης των μελών.
 • Η ενδυνάμωση και ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της ΛΕΦΙ και των άλλων κοινωνικών φορέων για τον προγραμματισμό και υλοποίηση από κοινού δραστηξριοτήτων.
 • Τα καθήκοντα - υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ δίνονται στο Άρθρο 2 Εσωτερικού Κανονισμού.

1.2 Η συγκρότηση του ΔΣ
Αποτελείται από 9 μέλη ως εξής:

 • Τον Πρόεδρο του ΔΣ είναι ο εκάστοτε αντιδήμαρχο της Δ/νσης Κοινωνικης Προστασίας.
 • Τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και Ταμία οι οποίοι ορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστσίας.
 • Τα 6 απλά μέλη που είναι: 2 εκπρόσωποι που εκλέγονται από τη ΓΣ των μελών της ΛΕΦΙ,
 • και 4 που διορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοηνωνικής Προστασίας.

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι 2 έτη. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του αρμοδίου αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας λόγω σοβαρού λόγου που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους ή προσωπικό λόγο.Το ΔΣ απαρτίζεται από τα μέλη που έμπρακτα ενδιαφέρονται για το σκοπό της ΛΕΦΙ και έχουν δεδομένη αποκτημένη γνώση και εμπειρία σε εθελοντική προσφορά.Τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ.
Η λειτουργία του ΔΣ δίνεται στα άρθρα 3 & 6 του Εσωτερικού Κανονισμού.

2. Τη Διοικητική και Ελεγκτική εξουσία της ΛΕΦΙ έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας.

Άρθρο 10:
Σχεδιασμός - περιεχόμενο και υλοποίηση των προγραμμάτων
Το ΔΣ εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους καταρτίζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 9 και το καταθέτει στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας αποστέλλεται στο πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου στο ΔΣ της ΛΕΦΙ προς υλοποίηση. Το ΔΣ της ΛΕΦΙ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το πρόγραμμα - πλαίσιο στη δομή και λειτουργία της ΛΕΦΙ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες ιδιαιτερότητες κάθε οικισμού αποστέλλοντας το για έγκριση στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Το περιεχόμενο του προγράμματος - πλαισίου δραστηριοτήτων εστιάζεται: α)στην παροχή ευκαιριών για δημιουργική απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται από τα μέλη στο ερωτηματολόγιο που κατέθεσαν κατά την εγγραφή τους. β) στην ένταξη στο δίκτυο των υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων όπως οργανισμών, συλλόγων, ενώσεων κοκ. γ)στον καθορισμό του προγράμματος επισκέψεων, συναντήσεων γαι την κάλυψη αναγκών των μελών με τις αντίστοιχες ειδικότητες επιστημόνων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6. Η υλοποίηση του προγράμματος δραστηριοτήτων στηρίζεται άμεσα με την πλήρη ένταξή του στο δίκτυο των υφισταμένων φορέων με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων φορέων - οργανισμών του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Η σύνδεση με το δίκτυο φορέων και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου πραγματώνεται μέσα από ένα λειτουργικό οριζόντιο προγραμματισμό και με τη συμπληρωματική κατανομή είτε μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είτε με ανάληψη κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών. Η θεματική διάσταση των εμπλεκομένων βέλτιστων υπηρεσιών μεταξύ της δικτύωσης των φορέων θα βασίζεται στη "φιλοξενία" των θεματικών δράσεων στη λειτουργούσα ΛΕΦΙ διασφαλίζοντας την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα μέσω του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ. Για την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού
οφέλους για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των ανθρωπίνων πόρων.
Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες: Μουσικές συναντήσεις /  Τραγούδι (Χορωδία) /  Χορός / Θεατρικές παραστάσεις / Επιτραπέζια παιχνίδια (Σκάκι, τάβλι κοκ.) / Οργάνωση εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων για θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όπως υγεία, διατροφή κοκ. / Αθλητικέςδραστηριότητες / Δημιουργία βιβλιοθήκης για την ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων / Προγράμματα κατασκηνώσεων / Λειτουργία κυλικείου και χρήση Internet.
Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης - Πολιτισμικός Οργανισμός: Η σύνδεση αυτή στοχεύει στην προώθηση της υγιούς γήρανσης και της αυτονομίας που δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων και την ενεργή ένταξή τους στις δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός της σύνδεσης των προγραμμάτων με τη ΛΕΦΙ υλοποιείται επιλέγοντας και εντάσσοντας κατάλληλα προγράμματα για ηλικιωμένους σε δραστηριότητες όπως: κολύμβηση,γυμναστική (βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5Χ5, ποδηλασία, ορειβασία κτλ.), θέατρο, χορωδία, χορός, ζωγραφική, κεραμική, χειροτεχνία, δημιουργία βιβλιοθηκών ανά ΛΕΦΙ κτλ.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηλικιωμένων (προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης - Δια Βίου Μάθησης).

Εθελοντές Δήμου Αλοννήσου: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την 3η ηλικία.
ΔΑΕΜ: Δημιουργία ιστοσελίδας προσανατολισμένη στην 3η ηλικία και ένταξη της στην ιστοσελίδα του Δήμου μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της ΛΕΦΙ και θα παρέχει πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των ηλικιωμένων μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων (hyperlinks).

Σύνδεση με Δίκτυα άλλων φορέων:

 • Υπουργείο Παιδείας για ένταξη σε προγράμματα της Πρωτ/βάθμιας και Δευτ/βάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα στην αλυσίδα παιδί - παππούς / γιαγιά - εγγόνι.
 • Υπουργείο Υγείας: Ένταξη σε κοινά προγράμματα Πρωτο/βάθμιας περίθαλψης.
 • Υπουργείο Πολιτισμού:Σύνδεση με άλλους κρατικούς οργανισμούς, ενώσεις, σύλλογοι, ΜΚΟ κτλ.
 • Σύνδεση με όμορους Δήμους σε κοινά προγράμματα με τις αντίστοιχες ΛΕΦΙ.
 • Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα: Συμμετοχή σε προγράμματα για την 3η ηλικία.


Άρθρο 11:

Πόροι

 • Τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.
 • Οι πρόσοδοι από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους και τις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ.
 • Επιχορηγήσεις ή εισφορές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε πργράμματα της ΕΕ ή από επιχορηγήσεις της ΕΕ, του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών ή αλλοδαπών κοινωφελών οργανισμών ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 • Έλεγχος ταμείου δίνεται στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Kανονισμού.

Άρθρο 12:
Επικοινωνία - Προώθηση και προβολή έργου της ΛΕΦΙ
Η ΛΕΦΙ λειτουργεί ως κυψέλη καλλιέργειας και ανάπτυξης της ενεργούς δράσης των μελών της στην κοινότητα που είναι ενταγμένη και δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της καθημερινότητάς τους. Αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο καθώς με τον ενθουσιασμό των μελών της προσφέρει πολλαπλασιαστικά στα προγράμματα του δικτύου του Δήμου στα οποία εντάσσονται και προβάλλεται εμπράκτως η υποστήριξη του Δήμου.
Η βούληση του Δήμου είναι να κάνει αναγνωρίσιμη στους πολίτες την ταυτότητα της ΛΕΦΙ ενισχύοντας την εικόνα των δρραστηριοτήτων στα μέλη της ΛΕΦΙ με δράσεις που διαχειρίζονται την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα με σεβσμό στις αξίες και στις επιδιώξεις που ενώνουν τους πολίτες. Ο Δήμος προβάλλει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ μέσω

1) εκδηλώσεων: επιστημονικών ημερίδων κοκ., 2) πολιτιστικών εκδηλώσεων: φεστιβάλ, έκθεση, θέατρο, χορός, χορωδία κοκ., 3) με τη δημιουργία ιστοσελίδας για τη ΛΕΦΙ, 4) με την εφημεριδούλα της ΛΕΦΙ, 5) υποστήριξη των συμμετοχών σε διακρατικές συναντήσεις με αποστολή ομάδων διαφόρων δραστηριοτήτων (χορωδίας, θεάτρου κτλ.) σε όμορους Δήμους και
στην Επικράτεια, 6) διεθνών σχέσεων με συμμετοχή σε διεθνή fora, σε ημερίδες και φεστιβάλ, κατάρτιση προγραμμάτων επικοινωνίας με όργανα της ΕΕ. 7) εκδοτική δραστηριότητα με επιμέλεια και έκδοση βιβλίων, οδηγών, ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικού επιμορφωτικού υλικού, 8) εκδηλώσεις βράβευσης μελών ΛΕΦΙ, εθελοντών, οργανισμών κοκ. για τη δράση καιβπροσφορά τους προς την 3η ηλικία.

Άρθρο 13:
Λειτουργία κυλικείου
Στη ΛΕΦΙ λειτουργεί κυλικείο για να καλύψει τις ανάγκες των μελών. Η λειτουργία του δίνεται στο Άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού.

Μεταβατικές Διατάξεις - Ισχύς Κανονισμού
1. Ο κανονισμός ισχύει μετά από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Με τον κανονισμό αυτό εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος α) να ρυθμίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του κανονισμού, β) να εγκρίνει με βάση τον κανονισμό αυτό τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που ρυθμίζει λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της ΛΕΦΙ, γ) να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή και να καταργεί διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
3. Αποτελεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΛΕΦΙ παράρτημα αυτού του κανονισμού.


Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Αναγνώστου και Β.Μαλαματένιας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος -Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Μαλαματένιος Βάϊος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Βλάικος Παναγιώτης
Αναγνώστου Μιχαήλ
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Βασίλειος
Δροσάκης Κων/νος
Απόστολος Καρακατσάνης

09 Μαρτίου 2014 Σε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF 

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2013 ΔΣ "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου"


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 57/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 27/03/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα έξ -16- μέλη, ήτοι :

 1. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
 2. Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
 3. Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
 4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
 5. Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
 6. Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
 7. Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
 8. Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
 9. Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
 10. Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
 11. Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,
 13. Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
 14. Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
 15. Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος
 16. Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 16/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Αλοννήσου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75Ιε του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) και του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85). Η Οικονιμκή Επιτροπή του δήμου Αλοννήσου με την αριθμ. 27/2013 απόφαση της κατήρτισε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου, το οποίο ανέγνωσε στο σώμα και κατόπιν κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίση σχετικα. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 και την αριθμ. ΚΥΑ 279/23460/20-02-2013 (ΦΕΚ 414/2013) απόφαση του Yπ.Οικονομικών

Αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Αλοννήσου ως κάτωθι

ΑΡΘΡΟ 1

Κανονισμός

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλοννήσου στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85) και των σχετικων αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών.Ο Παρών Κανονισμός εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου Αλοννήσου για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο την συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.

2.Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικα και οικονομικά ατόμων και οικογενειών με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων δήμου Αλοννήσου

ΑΡΘΡΟ 3

Εδρα, Κτίρια και χώροι του Δημοτικου Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Εδρα του δημοτικου κοινωνικου παντοπωλειου είναι ο Νέος Οικισμός Αλοννήσου

2.Ο Δήμος Αλοννήσου μεριμνα για την διάθεση κατάλληλων κτιρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικου Παντοπωλείου, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν την λειτουργία του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια και χώροι ιδιοκτησίας του δήμου κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση από τρίτους κτιρίων ή και χώρων αποθηκών για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.Η σχετική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους δήμους. Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με δαπάνες του δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

3.Για την εύρυθμη λειτουργία του το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο δεόν να διαθέτει κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό και μέσα που περιλαμβάνουν α)Πρατήριο διανομής τροφίμων β)Πρατήριο διανομής λοιπών ειδών(ατομικής υγιεινής- καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού)

γ)αποθήκη για την συγκέντρωση, φύλαξη και προετειμασία των χορηγουμένων από τα πρατήρια ειδών

ε)Τουαλέτα

4.Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο χώροι, εξοπλισμός και μέσα, μπορεί να στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικα κτίρια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα αυτών, την επάρκεια των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες.Σε κάθε περίπτωση ο δήμος Αλοννήσου μεριμνα για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον εμπίπτουν στην σχετική για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικων και άλλων προδιαγραφών.

5.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κτίρια και οι επιμέρους χώροι που προορίζονται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΡΘΡΟ 4

Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του δήμου Αλοννήσου

  1. τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
  2. είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  3. είδη βρεφικής ανάπτυξης
  4. νωπά τρόφιμα εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατητησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
  5. είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοππλισμού

2.Τα παρεχόμενα είδη του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθεια τους με δαπάνη του δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Υπουργική Απόφαση 11389/1993 ΦΕΚ Β 185).

3.Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν.Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Αλοννήσου (γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικων προγραμμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων- δυνητικων δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

4.Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματιές, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων.Ο αριθμός των διακαιούχων ανά εξάμηνο (μονήρη άτομα και οικογένειες)εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα

ΑΡΘΡΟ 5

Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Αλοννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β 1116/03-06-2011) και υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

2.Το γραφείο εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες ιδίως

 1. την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικων των δυνητικων δικαιούχων
 2. την διερέυνηση της οπρθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικα των δικαιούχων
 3. την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρησης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων
 4. την έκδοση κάρτας διακαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για τις περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου όπουκριθεί απαραίτητο.
 6. την έκδοση σχετικων βεβαιώσεων πρός τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές)
 7. την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής πρός τους δικαιούχους
 8. τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού και την Ομάδα Εθελοντών και δήμου Αλοννήσου.
 9. την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικα με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

3.Η λειτουργία του Δημοτικού κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται

 1. από προσωπικό τακτικό ή και έκτακτο διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στον δήμο Αλοννήσου
 2. από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο μητρώο εθελοντών δημου Αλοννήσου.
 3. από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικα για το σκοπό αυτό, μετα από συμμετοχή του δήμου σε εθνικα, περιφερεικά ή ευρωπαϊκά προγράμματια (π.χ πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)
 4. εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη απαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου Αλοννήσου, το οποίο μπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143).

4.Με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού.Στο προσωπικό του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου δεόν μα μετέχουν εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικου, ΔΕ Διοικητικου, ΔΕ Οδηγών αυτ/των, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

5.Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλοννήσου έπειτα από εισήγηση της εμπορικής διαχείρισης.

Αρθρο 6ο

Δικαιούχοι Δημοτικου Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι

α)Ελληνες κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου

β)Ομογενείς κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου

γ)Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον δήμο Αλοννήσου και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προυποθέσεις των επόμενων παραγράφων

2.Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονομένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπιρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της <<απορίας>>, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3.Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

i)υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας
 • Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

ii)δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

18.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

19.Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β΄ή α΄βαθμού.

20.Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

21.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

22.Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται σπίτι.

23.Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση,μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.)

24.Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

25.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

4.Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου,διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

. Απορία:Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη οικογένειας Εισόδημα

 • Ένα (1) άτομο 7.200 ευρώ
 • Δύο (2) άτομα 10.700 ευρώ
 • Τρία (3) άτομα 11.520 ευρώ
 • Τέσσερα (4) άτομα 14.400 ευρώ
 • Πέντε (5) άτομα και άνω 17.280 ευρώ

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 • Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ
 • Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
 • Ανεργία
 • Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλέιου.

5.Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ'όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων-δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφαση της τοπυς τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

7.Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Πάντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξη αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

8.Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη λήψη μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η ωφελούμενη οικογένεια ή άτομο με στόχο την άρση των συνθηκών που δημιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

9.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης τουλαχιστον ανά εξάμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέκτησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

Άρθρο 7ο

Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.

2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, μη αποκλειόμενων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο Δήμαρχος στη θέση του.

γ)Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ένας εκ των οποίων ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μετά από υπόδειξη της παράταξης από την οποία προέρχεται.

δ)Ένας Δημοτικός Σύμβουλος από τις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας (εφόσον υπάρχουν)

ε)Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης Δημοτικ΄'ων Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η σχετική, με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης , με την ανωτέρω σύνθεση μελών, γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστοτόπους του Προγράμματος <<Διάυγεια>>.

3.Η επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη στνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπυ συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999. ΦΕΚ Α΄45).

5.Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της,δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους,λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται.Η παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.

6. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

Άρθρο 8ο

Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Η κάρτα δικαιούχου τιυ Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληρεί τις προϋποθέσεις τιυ άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστήρα προσωπική και αναγραφεί τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο με μια (1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.

3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) εξαμήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεταιεφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.

4. Εάν ο κάτοχος-δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να ανλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης.

3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και θα παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.

4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου εξαμήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1)μήνα πρίν από τη λήξη της εξάμηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης.

5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
 2. Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
 3. Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
 4. Δημιουργήσει προβλήματα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώνει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωσηπου αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία α),β),γ),δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

Άρθρο 10ο

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

α)δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β)τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλοννήσου.

γ)οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.

δ)Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Αλοννήσου.

2.Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

Άρθρο 11ο

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση

1.Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνατι τα παρακάτω βιβλία:

α)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου.

β)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.

2.Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται από κατάλληλο μηχανογραφικό σύστημα.

3.Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α΄171) <<Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων>>, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, δια των ταμειακώντης οργάνων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

Άρθρο 12ο

Ακροτελεύτια Διάταξη

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το πλήρες κείμενο του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), στην ιστοσελίδα του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

 • Αγάλλου Νικόλαος
 • Βασιλείου Μελπομένη
 • Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
 • Αναγνώστου Παναγιώτης
 • Μαλαματένιος Βάϊος
 • Καλογιάννης Μιχαήλ
 • Σουτζούκης Βασίλειος
 • Μπεσίνης Φίλιππος
 • Παπαβασιλείου Παναγιώτης
 • Βλάικος Παναγιώτης
 • Αναγνώστου Μιχαήλ
 • Θεοδώρου Χαρίκλεια
 • Καλογιάννης Βασίλειος
 • Δροσάκης Κων/νος
 • Απόστολος Καρακατσάνης
26 Φεβρουαρίου 2014 Σε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού.

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των πλατειών,πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση του Δήμου Αλοννήσου. Σκοπός του παρόντοςΚανονισμού είναι:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF 

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2013 ΔΣ "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου"


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 57/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 27/03/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα έξ -16- μέλη, ήτοι :

 1. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
 2. Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
 3. Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
 4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
 5. Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
 6. Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
 7. Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
 8. Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
 9. Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
 10. Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
 11. Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,
 13. Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
 14. Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
 15. Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος
 16. Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 16/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Αλοννήσου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75Ιε του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) και του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85). Η Οικονιμκή Επιτροπή του δήμου Αλοννήσου με την αριθμ. 27/2013 απόφαση της κατήρτισε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου, το οποίο ανέγνωσε στο σώμα και κατόπιν κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίση σχετικα. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 και την αριθμ. ΚΥΑ 279/23460/20-02-2013 (ΦΕΚ 414/2013) απόφαση του Yπ.Οικονομικών

Αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Αλοννήσου ως κάτωθι

ΑΡΘΡΟ 1

Κανονισμός

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλοννήσου στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85) και των σχετικων αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών.Ο Παρών Κανονισμός εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου Αλοννήσου για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο την συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.

2.Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικα και οικονομικά ατόμων και οικογενειών με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων δήμου Αλοννήσου

ΑΡΘΡΟ 3

Εδρα, Κτίρια και χώροι του Δημοτικου Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Εδρα του δημοτικου κοινωνικου παντοπωλειου είναι ο Νέος Οικισμός Αλοννήσου

2.Ο Δήμος Αλοννήσου μεριμνα για την διάθεση κατάλληλων κτιρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικου Παντοπωλείου, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν την λειτουργία του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια και χώροι ιδιοκτησίας του δήμου κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση από τρίτους κτιρίων ή και χώρων αποθηκών για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.Η σχετική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους δήμους. Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με δαπάνες του δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

3.Για την εύρυθμη λειτουργία του το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο δεόν να διαθέτει κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό και μέσα που περιλαμβάνουν α)Πρατήριο διανομής τροφίμων β)Πρατήριο διανομής λοιπών ειδών(ατομικής υγιεινής- καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού)

γ)αποθήκη για την συγκέντρωση, φύλαξη και προετειμασία των χορηγουμένων από τα πρατήρια ειδών

ε)Τουαλέτα

4.Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο χώροι, εξοπλισμός και μέσα, μπορεί να στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικα κτίρια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα αυτών, την επάρκεια των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες.Σε κάθε περίπτωση ο δήμος Αλοννήσου μεριμνα για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον εμπίπτουν στην σχετική για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικων και άλλων προδιαγραφών.

5.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κτίρια και οι επιμέρους χώροι που προορίζονται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΡΘΡΟ 4

Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του δήμου Αλοννήσου

  1. τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
  2. είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  3. είδη βρεφικής ανάπτυξης
  4. νωπά τρόφιμα εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατητησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
  5. είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοππλισμού

2.Τα παρεχόμενα είδη του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθεια τους με δαπάνη του δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Υπουργική Απόφαση 11389/1993 ΦΕΚ Β 185).

3.Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν.Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Αλοννήσου (γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικων προγραμμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων- δυνητικων δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

4.Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματιές, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων.Ο αριθμός των διακαιούχων ανά εξάμηνο (μονήρη άτομα και οικογένειες)εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα

ΑΡΘΡΟ 5

Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Αλοννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β 1116/03-06-2011) και υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

2.Το γραφείο εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες ιδίως

 1. την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικων των δυνητικων δικαιούχων
 2. την διερέυνηση της οπρθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικα των δικαιούχων
 3. την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρησης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων
 4. την έκδοση κάρτας διακαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για τις περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου όπουκριθεί απαραίτητο.
 6. την έκδοση σχετικων βεβαιώσεων πρός τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές)
 7. την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής πρός τους δικαιούχους
 8. τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού και την Ομάδα Εθελοντών και δήμου Αλοννήσου.
 9. την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικα με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

3.Η λειτουργία του Δημοτικού κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται

 1. από προσωπικό τακτικό ή και έκτακτο διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στον δήμο Αλοννήσου
 2. από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο μητρώο εθελοντών δημου Αλοννήσου.
 3. από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικα για το σκοπό αυτό, μετα από συμμετοχή του δήμου σε εθνικα, περιφερεικά ή ευρωπαϊκά προγράμματια (π.χ πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)
 4. εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη απαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου Αλοννήσου, το οποίο μπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143).

4.Με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού.Στο προσωπικό του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου δεόν μα μετέχουν εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικου, ΔΕ Διοικητικου, ΔΕ Οδηγών αυτ/των, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

5.Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλοννήσου έπειτα από εισήγηση της εμπορικής διαχείρισης.

Αρθρο 6ο

Δικαιούχοι Δημοτικου Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι

α)Ελληνες κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου

β)Ομογενείς κάτοικοι του δήμου Αλοννήσου

γ)Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον δήμο Αλοννήσου και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προυποθέσεις των επόμενων παραγράφων

2.Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονομένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπιρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της <<απορίας>>, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3.Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

i)υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας
 • Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

ii)δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

18.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

19.Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β΄ή α΄βαθμού.

20.Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

21.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

22.Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται σπίτι.

23.Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση,μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.)

24.Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

25.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

4.Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου,διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

. Απορία:Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη οικογένειας Εισόδημα

 • Ένα (1) άτομο 7.200 ευρώ
 • Δύο (2) άτομα 10.700 ευρώ
 • Τρία (3) άτομα 11.520 ευρώ
 • Τέσσερα (4) άτομα 14.400 ευρώ
 • Πέντε (5) άτομα και άνω 17.280 ευρώ

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 • Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ
 • Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
 • Ανεργία
 • Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλέιου.

5.Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ'όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων-δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφαση της τοπυς τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

7.Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Πάντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξη αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

8.Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη λήψη μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η ωφελούμενη οικογένεια ή άτομο με στόχο την άρση των συνθηκών που δημιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

9.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης τουλαχιστον ανά εξάμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέκτησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

Άρθρο 7ο

Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.

2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, μη αποκλειόμενων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο Δήμαρχος στη θέση του.

γ)Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ένας εκ των οποίων ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μετά από υπόδειξη της παράταξης από την οποία προέρχεται.

δ)Ένας Δημοτικός Σύμβουλος από τις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας (εφόσον υπάρχουν)

ε)Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης Δημοτικ΄'ων Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η σχετική, με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης , με την ανωτέρω σύνθεση μελών, γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστοτόπους του Προγράμματος <<Διάυγεια>>.

3.Η επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη στνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπυ συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999. ΦΕΚ Α΄45).

5.Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της,δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους,λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται.Η παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.

6. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

Άρθρο 8ο

Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Η κάρτα δικαιούχου τιυ Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληρεί τις προϋποθέσεις τιυ άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστήρα προσωπική και αναγραφεί τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο με μια (1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.

3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) εξαμήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεταιεφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.

4. Εάν ο κάτοχος-δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να ανλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης.

3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και θα παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.

4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου εξαμήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1)μήνα πρίν από τη λήξη της εξάμηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης.

5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
 2. Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
 3. Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
 4. Δημιουργήσει προβλήματα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώνει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωσηπου αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία α),β),γ),δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

Άρθρο 10ο

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

α)δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β)τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλοννήσου.

γ)οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.

δ)Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Αλοννήσου.

2.Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

Άρθρο 11ο

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση

1.Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνατι τα παρακάτω βιβλία:

α)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου.

β)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.

2.Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται από κατάλληλο μηχανογραφικό σύστημα.

3.Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α΄171) <<Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων>>, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, δια των ταμειακώντης οργάνων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

Άρθρο 12ο

Ακροτελεύτια Διάταξη

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το πλήρες κείμενο του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), στην ιστοσελίδα του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

 • Αγάλλου Νικόλαος
 • Βασιλείου Μελπομένη
 • Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
 • Αναγνώστου Παναγιώτης
 • Μαλαματένιος Βάϊος
 • Καλογιάννης Μιχαήλ
 • Σουτζούκης Βασίλειος
 • Μπεσίνης Φίλιππος
 • Παπαβασιλείου Παναγιώτης
 • Βλάικος Παναγιώτης
 • Αναγνώστου Μιχαήλ
 • Θεοδώρου Χαρίκλεια
 • Καλογιάννης Βασίλειος
 • Δροσάκης Κων/νος
 • Απόστολος Καρακατσάνης

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

  pdfΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013 ΔΣ "Εγκριση εσωτερικου κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 55/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 27/03/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα έξ -16- μέλη, ήτοι :

 1. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
 2. Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
 3. Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
 4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
 5. Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
 6. Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
 7. Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος
 8. Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
 9. Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
 10. Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
 11. Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,
 13. Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
 14. Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
 15. Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος
 16. Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 8ο:

Εγκριση εσωτερικου κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 15/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων και με την αριθμ. 7/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκε ο εσωτερικός κανονισμός της, τον οποίο ανέγνωσε στο σώμα. Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίση σχετικα. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, την αριθμ. 7/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 και 94 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων του δήμου Αλοννήσου ως κάτωθι

Άρθρο 1:

Ερμηνεία-μεταβολή του κανονισμού

Οι διατάξεις του Εσωτερικούκανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται σε περίπτωση που δημιουργούνται αμφιβολίες για τη σημασία τους με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις περιγραφόμενες στον κανονισμό αυτό λειτουργίες είναι δυνατή η συμπλήρωση, η τροποποίηση ή επέκτασή τους με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 2:

Καθήκοντα, υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ

1. Πρόεδρος:Έχει τη διαχείριση της ΛΕΦΙ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας της ΛΕΦΙ. Ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την πορεία της εφαρμογής των προγραμμάτων και προβαίνει σε ανακοινώσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τη ΛΕΦΙ. Παρουσιάζει το σχέδιο απολογισμού-προϋπολογισμού και το πρόγραμμα δράσης που υποβάλλονται στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας για έγκριση. Υπογράφει με το γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του ΔΣ, με τον ταμία τις οικονομικές πράξεις, με τον γραμματέα και τον ταμία όλες τις οικονομικές πράξεις μετά την έγκριση του ΔΣ. Εισηγείται στο ΔΣ το σχέδιο του οικονομικού απολογισμού, πρϋπολογισμού που υποβάλλεται στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας καθώς και την αναγκαιότητα έκτακτης οικονομικής εισφοράς. Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις μαζί με τον ταμία για τον έλεγχο από τους ελεγκτές του Δήμου που ορίζονται από τον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Υποχρεούται να ζητά τον έλεγχο κατά τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Γενικά φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ.

2.Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

3.Γραμματέας: Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα-εξερχόμενα. Τηρεί το μητρώο,το αρχείο και τη σφραγίδα. Εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει το ΔΣ ή ο Πρόεδρος. Τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία : πρακτικών ΔΣ, μητρώου μελών και τους φακέλους πρωτοκόλλου, αρχείου και βιβλιοθήκης. Ο γραμματέας υποστηρίζεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως Η/Υ, κατάλληλα λογισμικά προγράμματα και Internet, εκτυπωτή, fax, τηλέφωνο, αναλώσιμα.

4.Ταμίας:Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, εσόδων-εξόδων και περιουσίας καθώς και το φάκελο των παραστατικών. Ενεργεί κάθε οικονομική συναλλαγή με τριπλότυπες αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και τον ίδιο. Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις μαζί με τον πρόεδρο για τον έλεγχο από τους ελεγκτές του Δήμου. Τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ΛΕΦΙ και τον διαχειρίζεται από κοινού με τον πρόεδρο. Στον λογαριασμό αυτό είναι ποχρεωμένος να καταθέτει εντός 5 ημερών τις εισπράξεις από τα έσοδα της ΛΕΦΙ. Η ανάληψη από τον λογαριασμό αυτό γίνεται με απόφαση του ΔΣ. Διαχειρίζεται χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το ΔΣ και το οποίο κατατίθεται σε τρεχούμενο λογαριαμό για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Υποχρεούται να ζητά τον έλεγχο μαζί με τον πρόεδρο κατά τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο ( το οικονομικό έτος ορίζεται από 1/1 ως 31/12), Απόντος του ταμία τον αναπληρώνει το μέλος του ΔΣ το οποίο θα εγκρίνει αυτό με την απόφασή του.

Άρθρο 3:

Λειτουργία του ΔΣ

Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή κάθε φορά που το ζητήσει ο πρόεδρος ή 3 από τα μάλη του ΔΣ με έγγραφη αίτηση που να δικαιολογεί την ανάγκη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο, fax, email, ταχυδρομείο, 5 ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση και 10 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος. Το ΔΣ βρίσκεται σε απρτία αν παρευρίσκονται 5 από τα μέλη μεταξύ αυτών υποχρεωτικά ο πρόεδρος, γραμματέας και ταμίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά. Για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα πρακτικά τηρούνται από το γραμματέα τα οποία διαβάζονται και επικυρώνονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Τα μέλη του ΔΣ ανακαλούνται α) όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα για 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις ή 6 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις δικαιολογημένα, β)λόγο παράβασης καθήκοντος. Για την περίπτωση β)την ανάκληση προτείνει το ΔΣ και αποφασίζει ο αντιδήμαρχος Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος που απώλεσε την ιδιότητά του απαγορεύεται και κάθε επιχειρούμενη δικαιοπραξία είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Άρθρο4:

Έλεγχος του ταμείου

Ο αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης κοινωνικής μερίμνας έχει τη γεν. διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ, εκπροσωπεί αυτή στις σχέσεις με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζει την ελεγκτική επιτροπή με ελεγκτές από την οικονομική διεύθυνση του Δήμου για τον έλεγχο του ταμείου 2 φορές τουλάχιστον το χρόνο.

Άρθρο 5:

Αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των μελών της ΛΕΦΙ

Στις εκλογές για την ανάδειξη των 2 εκπροσώπων των μελών της ΛΕΦΙ έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μόνο τα ενεργά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και όσα έχουν ενεργή παρουσία και συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ τουλάχιστον 1 έτος. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και καταρτίζεται ένα και μόνο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Τα 2 εκλεγμένα μέλη που ήδη εκπροσωπούν τα μέλη της ΛΕΦΙ ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας τους υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση των μελών με μόνο θέμα την εκλογή των 2 νέων εκπροσώπων στο νέο ΔΣ,παραλαμβάνουν τον ενημερωμένο κατάλογο των μελών από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Κατά τη γενική συνέλευση με βάση τον κατάλογο αυτόν εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον πρόεδρό της. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τον εκλογικό κατάλογο των μελών, τη σφραγίδα και τη κάλπη από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Οι υποψηφιότητες των εκπροσώπων υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων με βάση το βιβλίο των μελών και του ταμείου και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο αναρτά εντός του κτιρίου της ΛΕΦΙ πριν από 3 ημέρες από την ψηφοφορία. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί ταμειακά 20 μέρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών. Τα ενεργά μέλη ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα ή την ταυτότητα μέλους. Κάθε εκλογέας σημειώνει στο ψηφοδέλτιο 1 σταυρό. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και προχωρά στην καταμέτρηση των φακέλων-ψηφοδελτίων και στη συνέχεια των ψήφων-σταυρών κάθε υποψηφίου και ανακηρύσσει τους 2 εκλεγμένους υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αφού έχει αποφασίσει για τις ενστάσεις η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό το οποίο επισυνάπτει τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων μελών καθώς επίσης και πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που υπογράφονται από τα 3 μέλη της και τα παραδίδει με πράξη παράδοσης και παραλαβής στο ΔΣ της ΛΕΦΙ το οποίον υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως αποστέλλοντας το πρακτικό εκλογής των 2 μελών στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει το εκλογικο υλικό, τον κατάλογο των μελών, σφραγίδα και κάλπη στο ΔΣ της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 6:

Αρχείο ΔΣ διαχείρισης ΛΕΦΙ

Α/ Φάκελοι

 1.  Εισερχομένων εγγράφων
 2.  Εξερχομένων εγγράφων
 3.  Μελών του ΔΣ (δραστήρια έγγραφα κτλ.)
 4.  Δικαιολογητικών δαπανών
 5.  Κυλικείου (αγορές-προμηθευτές κοκ.)
 6.  Κτιρίου (κάτοψης-επισκευές-συμβόλαια μίσθωσης κοκ.)

Β/ Βιβλία -Έντυπα

1. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων ταμείου: Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα. Στην τελευταία του σελίδα αφού σελιδομετρηθεί πρέπει να θεωρηθεί από τον πρόεδρο του ΔΣ ή από τον δήμαρχο ή από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Θα αναφέρονται τα εξής: Το παρόν βιβλίο σελιδομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει ...... Σελίδες και θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο εσόδων-εξόδων της ΛΕΦΙ. Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος. Σφραγίδα και υπογραφή. Στο αριστερό μέρος του βιβλίου γράφονται τα έσοδα ξεκινώντας πάντα με το υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους και ακολουθούν όλες οι άλλες εισπράξεις. Στο δεξί μέρος γράφονται όλα τα έξοδα αναλυτικά-για κάθε έξοδο πρέπει απαραίτητα να υπάρχει παραστατικό στοιχείο (τιμολόγιο-ταμειακή απόδειξη). Για τον έλεγχο του ταμείου ανά πάσα στιγμή καλό είναι σε κάθε παραστατικό στοιχείο στο επάνω δεξί μέρος τους να τίθεται ο αρ. καταχώρησης του στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Στο τέλος του οικονομικού έτους γίνεται ο ισολογισμός του ταμείου, δηλαδή η άθροιση εσόδων, η άθροιση εξόδων ακολουθεί η αφαίρεση μεταξύ των και βγαίνει το υπόλοιπο. Μετρητά: Ο ταμίας επιτρέπεται να κρατά στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι 200 Ευρώ για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε φορά από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας. Κλείνονται τα βιβλία εσόδων-εξόδων στις 31/12 κάθε οικονομικού έτους ως εξής. Γράφονται στο κάτω μέρους της σελίδας τα εξής: Κλείνεται το βιβλίο εσόδων-εξόδων της ΛΕΦΙ σήμερα 31/12/.......

Έσοδα.......

Έξοδα.......

Υπόλοιπο.......

Από το χρηματικό υπόλοιπο των ........ Ευρώ το ποσό των 200 Ευρώ το έχει ο ταμίας και το υπόλοιπο ποσό .......... Ευρώ είναι κατατεθειμένο στο βιβλιάριο καταθέσεων της ΛΕΦΙ (αρ.............../Τράπεζα............)

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Τα μέλη

2. Βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Σε αυτό καταγράφονται τα πρακτικά του ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις και αυτό το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται όπως και το βιβλίο ταμείου. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνεται το βιβλίο πρακτικών ως εξής: Κλείνεται το βιβλίο πρακτικών της ΛΕΦΙ σήμερα 31/12/ με αριθμό πράξεων ΔΣ ...............
Ο πρόεδρος, Ο γραμματέας, Τα μέλη

3. Βιβλίο πρωτοκόλλου

Είναι το βιβλίο που καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και τηρείται από το γραμματέα. Και αυτό το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται όπως και το βιβλίο ταμείου και πρακτικών. Το βιβλίο κλείνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ως εξής: Κλείνεται το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΛΈΦΙ σήμερα 31/12/..... με αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων.
Ο πρόεδρος και ο γραμματέας.

4. Βιβλίο κινητής περιουσίας

Στο βιβλίο καταχωρούνται τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στο κτίριο της ΛΕΦΙ και όσα αγοράστηκαν με δαπάνες ή δωρεές από τα μέλη της.

5. Διπλότυπο είσπραξης

Το διπλότυπο ή μπλοκ είσπραξης χρησιμεύει γαι τις εισπράξεις για κάθε οικονομικό έτος (από 1/1 ως 31/12). Το διπλότυπο μπλοκ πρέπει να θεωρείται κάθε φορά την 1/1 του έτους από τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας ως εξής: Το παρόν διπλότυπο μπλοκ είσπραξης φυλλομετρήθηκε σήμερα 1/1/... και βρέθηκε να έχει....φύλλα. Χρησιμοποιείται από την ΛΕΦΙ για τις εισπράξεις του οικονομικού έτους

......Ο πρόεδρος ή αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας.

Οδηγίες χρήσεως διπλοτύπου

1/ Δύο φύλλα μαζί το λευκό και το έγχρωμο αποτελούν 1 στέλεχος. Τα χρησιμοποιηθέντα φύλλα πρέπει να είναι ίσα με τις καταχωρημένες στο βιβλίο εσόδων-εξόδων εισπράξεις. Στο τέλος του οικονομικού έτους αθροίζονται τα ποσά που έχουν εισπραχθεί και κλείνεται το τελευταίο φύλλο ως εξής: Κλείνεται το παρόν μπλοκ εισπράξεων της ΛΕΦΙ σήμερα 31/12/.... με χρησιμοποιηθέντα φύλλα......άκυρα......Και σύνολο εισπράξεων ........Ευρώ.
Ο Πρόεδρος,Ο Γραμματέας, Ο Ταμίας, Τα μέλη

6. Μπλοκ αποδείξεως πληρωμής

Το μπλοκ αποδείξεως πληρωμής χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης παραστατικού από τους εισπράτοντες χρήματα. Θεωρείται όπως ακριβώς και το διπλότυπο είσπραξης. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτό του μπλοκ είσπραξης.

7.Βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων

Τηρείται από τον ταμία.

8. Σφραγίδα

Βρίσκεται πάντα στη ΛΕΦΙ και χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο.

9. Απολογισμός

Στο τέλος του οικονομικού έτους και αφού γίνει το κλείσιμο των βιβλίων από το ΔΣ διαχείρισης και τον έλγχο των ελεγκτών από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου με απόφαση του αντιδημάρχου της Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας καταρτίζεται ο απολογισμός. Ο απολογισμός γίνεται σε καθορισμένο τυποποιημένο έντυπο στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά 1/ τα στελέχη των διπλότυπων εισπράξεων, 2/ τα δικαιολογητικά πληρωμών, 3/ φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων τράπεζας θεωρημένο από τον πρόεδρο του ΔΣ, 4/ βεβαίωση του προέδρου του ΔΣ για τα μετρητά στα χέρια του ταμείου καθώς και για το υπόλοιπο της διαχείρισης του προηγούμενου έτους, 5/ απόφαση του ΔΣ έγκρισης του απολογισμού, 6/ πρωτόκολλο ελέγχου των ελγκτών της οικονομικής διεύθυνσης του Δήμου, 7/ Ενημερώνονται από το ΔΣ στη ΓΣ τα μέλη με μόνο θέμα τον απολογισμό. Ο απολογισμός κατατίθεται στον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας για έγκριση.

Άρθρο 7:

Καθήκοντα δημοτικών υπαλλήλων

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που παρέχουν υπηρεσίες στη ΛΕΦΙ:

1/ Υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος

Ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος της ΛΕΦΙ:τηρεί τη σχετική κάρτα με τα ατομικά στοιχεία του μέλους της ΛΕΦΙ (στην οποία περιλαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του) καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία και παρατήρηση οι οποίες συνδέονται με τις αποφάσεις του ΔΣ. Τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα. Συνεργάζεται με τα μέλη της ΛΕΦΙ και ζητά τη βοήθεια από τους ειδικούς επιστήμονες του Άρθρου 6 με εισήγηση του στο ΔΣ με σκοπό τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών, οικογενειακών προβλημάτων πάντα σεβόμενος την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του μέλους. Οι ειδικοί επιστήμονες του Άρθρου 6 εισηγούνται στο ΔΣ συγκεκριμένο πρόγραμμα με διάφορες εκδηλώσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους όπως την πρόληψη προβλημάτων, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της κοινωνικής ένταξης με επισκέψεις κατ΄οίκον και της διενέργειας ψυχοκοινωνικών μελετών όπου κρίνεται απαραίτητη.

2/ καθαρίστριες-βοηθοί: Αναλαμβάνουν την καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ΛΕΦΙ και είανι υπεύθυνες γαι τη λειτουργία του χώρου της ΛΕΦΙ και του κυλικέιου όπως επίσης και την είσπραξη του αντιτίμου κάθε προϊόντος που παρέχει η ΛΕΦΙ στα μέλη μέσω του κυλικείου εκδίδοντας την απόδειξη πληρωμής-είσπραξης.

3/ Ειδικοί επιστήμονες: Η σύνδεση των προσφερομένων υπηρεσιών των ειδικών επιστημόνων ανά κατηγορία γίνεται με βάση ενός λειτουργικού οριζοντίου προγράμματος και τη συμπληρωματική κατανομή είτε μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών είτε με ανάληψη κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών με τη δικτύωση των φορέων του Δήμου που να ανταποκρίνονται κάθε φορά στα αιτήματα των μελών της ΛΕΦΙ. Οι ειδικότητες που μπορούν να συμπράξουν για την κάλυψη των αναγκών της ΛΕΦΙ μέσω των δικτύων που ανήκουν είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, χοροδιδάσκαλοι, γυμναστές, ηθοποιοί, ιατρός γεν. ιατρικής κοκ.

. Κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι: Συνεργάζονται με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των μελών. Οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που άπτονται της ειδικότητας τους, διενεργούν κοινωνικές ή ψυχοκοινωνικές μελέτες όπου κρίνεται απαραίτητο. Αξιολογούν σε συνέργια με άλλες ειδικότητες προβλήματα που εντοπίστηκαν, εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία.

. Φυσικοθεραπευτές: Ασχολούνται με τη διάγνωση, την πρόληψη, τη βελτίωση και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν διαταραχές στο μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό σύστημα.

. Εργοθεραπευτές: Συμβέλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της ψυχικής, κοινωνικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, καθοδηγούν τις αντιδράσεις των μελών σε επιλεγόμενες δραστηριότητες, προάγουν και συντηρούν την υγεία, αξιολογούν τη συμπεριφορά και ενθαρρύνουν σε νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή τους.

. Νοσηλευτές Εκτιμούν τις ανάγκες των μελών, εισηγούνται και εφαρμόζουν πρωτογενή και δευτερογενήπρόληψη. Οργανώνουν ομάδες αυτοβοήθειας και αυτο-φροντίδας και προγράμματα επιμόρφωσης σε συνέργια με άλλους φορείς.

. Χοροδιδάσκαλος: Δημιοπυργία ομάδας χορού με στόχο την ψυχαγωγία, την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και συνεργασίας, την ενεργοποίηση και άσκηση του σώματος.

. Γυμναστής: Την ενεργοποίηση, την ανάπτυξη συνεργασίας, την ψυχαγωγία και την ενεργοποίηση και άσκηση του σώματος.

. Ηθοποιός: Την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος, τη δημιουργία αλληλεγγύης, την τόνωση της αυτοπεποίθησης, τη δυνατότητα έκφρασης και εξωτερίκευσης συναισθημάτων.

. Μουσικός: Την ψυχαγωγία, την έκφραση συναισθημάτων, την ανάπτυξη συνεργασίας και αυτοπεποίθησης.

Άρθρο 8:

Λειτουργία κυλικείου

1/ Κατάλογος επιτρεπομένων προϊόντων που διατίθενται από το κυλικείο Τα προϊόντα που μπορεί να διατίθεναι από το κυλικείο της ΛΕΦΙ ορίζονται κάθε φορά από τον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας σε συνεργασία με διατροφολόγο λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της υγιεινής διατροφής και την υγεία των ατόμων της 3ης ηλικίας. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση άλλων μη προβλεπομένων από τον κατάλογο προϊόντων.

2/ Τιμοκατάλογος

Ορίζεται κάθε φορά και ανανεώνεται από τον αντιδήμαρχο κοινωνικής μέριμνας σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.

3/ Η αγορά των προϊόντων

Η αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στον κατάλογο γίνεται χονδρικώς από το τμήμα προμηθειών του Δήμου ακολουθώντας τις διαδικασίες πουπροβλέπονται από τους κανόνες προμηθειών του Δήμου.

4/ Εισπράξεις από τη λειτουργία κυλικείου

Καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο ταμείου του κυλικείου και μεταφέρονται κάθε μήνα σε ξεχωριστή στήλη στο γενικό βιβλίο ταμείου της ΛΕΦΙ και αποτελούν έσοδα που διατίθενται για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων των μελών και για την αγορά των νέων προϊόντων. Υποχρεούται για κάθε είσπραξη προϊόντος να κόβεται διπλότυπος είσπραξη από το μπλοκ.

Άρθρο 9:

Περιεχόμενο αίτησης εγγραφής και ερωτηματολογίου

Όνομα/ Επώνυμο/ Όνομα πατρός/ Ημ. Γέννησης/ Διεύθυνση κατοικίας. Τηλ. Επικοινωνίας/ Φύλο/ Οικογενειακή Κατάσταση/ Φορέας συνταξιοδότησης/ Επαγγελ. Δραστηριότητα/ Εκπαίδευση (Δημοτικό, Εξατάξιο γυμνάσιο, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΙ, ΑΕΙ)/ Ενδιαφέροντα στον ελεύθερο χρόνο (Θέατρο, χορός, χορωδία, κιν/φος, διάβασμα, μουσικά όργανα, εκδρομές, αθλητισμός-κολύμβηση/ ορειβασία, συλλογές-νομίσματα/γραμματόσημα, κηπουρική, ζωγραφική, πηλοπλαστική, φωτογραφία, επιτρ. Παιχνίδια-σκάκι/ τάβλι/ντάμα, εθελοντισμός, συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους κτλ.)

Επισήμανση: Καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό με βάση τις διατάξεις των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 10:

Αρμοδιότητες των εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών της ΛΕΦΙ. Ενημερώνουν για τα τρέχοντα θέματα-ανάγκες-προβλήματα των μελών της ΛΕΦΙ, τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ και μεταφέρουν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΛΕΦΙ στα μέλη. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσεων της ΛΕΦΙ και στην υλοποίησή τους. Συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της ΛΕΦΙ και την τήρηση από τα μέλη των κανονισμών λειτουργώντας ως γέφυρα συναίνεσης. Συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες και τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης ΛΕΦΙ για την επίλυση προβλημάτων των μελών της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 11:

Καλή λειτουργία του κτιρίου

Ο Δήμος αναλαμβάνει τον ετήσιο έλεγχο και το κόστος:

 • Πυρασφάλειας
 • Υγιεινής
 • Των εγκαταστάσεων των δικτύων (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ψύξης-θέρμανσης,αερισμού κτλ.)
 • Αποκατάστασης ζημιών κτιρίου
 • Ανελκυστήρας
 • Και οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την καλή λειτουργία του κτιρίου

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Αναγνώστου και Β. Μαλαματένιος που δήλωσαν παρών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

 • Αγάλλου Νικόλαος
 • Βασιλείου Μελπομένη
 • Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
 • Αναγνώστου Παναγιώτης
 • Μαλαματένιος Βάϊος
 • Καλογιάννης Μιχαήλ
 • Σουτζούκης Βασίλειος
 • Μπεσίνης Φίλιππος
 • Παπαβασιλείου Παναγιώτης
 • Βλάικος Παναγιώτης
 • Αναγνώστου Μιχαήλ
 • Θεοδώρου Χαρίκλεια
 • Καλογιάννης Βασίλειος
 • Δροσάκης Κων/νος
 • Απόστολος Καρακατσάνης

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ PDF

pdfΑΠΟΦΑΣΗ 54/2013 ΔΣ "Εγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων"


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αριθ. Απόφασης: 54/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ    Ημερ.: 27/03/2013

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 7/2013 από 27/03/2013.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 27ην Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου,
κατόπιν της αριθ. 1271/22-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκαεπτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκαέξι (-16-) μέλη, ήτοι :


1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος

2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος

3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος

4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος

5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος

6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος

7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος

8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος

9.Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας

10.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος

11,Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος

12.Θεοδώρου Χαρίκλεια Αντ/δρος,

13.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,

14.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος

15.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

16.Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος

Απόντες

1.Καλογιάννης Δημητριος, σύμβουλος που δεν προσήλθε καίτοι νόμιμα εκλήθη.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση κανονισμού Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, με την αριθμ. 15/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απεφασίσθη η ίδρυση Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων και πρέπει να ψηφισθή ο κανονισμός λειτουργίας της.Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ 6/2013 απόφαση της εισηγείται πρός το δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων τον οποίο ανέγνωσε στο σώμα και κατόπιν των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.Το δημοτικό συμβούλιο αφού ακουσε την εισήγηση της Προέδρου, την αριθμ. 6/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου και αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 72 και 94 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει κατα πλειοψηφία

Ψηφίζει τον κανονισμό της Λέσχης Φιλίας Ηλικιωμένων του δήμου ως κάτωθι

Άρθρο 1:
Βασικές Αρχές - Στόχοι - Σκοπός
Η Λέσχη Φιλίας (ΛΕΦΙ)έιναι θεσμός που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων στις σχέσεις τους με
την κοινωνία και μεταξύ τους όπως την προώθηση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ηλικιωμένων και άλλων ηλικιακών ομάδων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς τους ηλικιωμένους συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η ΛΕΦΙ έιναι βασισμένη στις αρχές του ΟΗΕ για τους ηλικιωμένους στοχεύοντας στην αυτοπραγμάτωση, την προστασία της αξιοπρέπειας και τη συνεχή αναζήτηση για την κάλυψη των αναγκών τους. Η υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού πραγματώνεται μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που τείνουν να επανεντάξουν τους ηλικιωμένους στο κοινωνικό περιβάλλον και να τους βγάλουν από την απομόνωση και την περιθωριοποίηση.

Άρθρο 2:
Εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μελών της ΛΕΦΙ
Τα μέλη της ΛΕΦΙ εκπροσωπούνται από τα 2 εκλεγμένα μέλη τους κάθε φορά από τη ΓΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης της ΛΕΦΙ.

Άρθρο 3:
Εγγραφή μέλους
Μέλη της ΛΕΦΙ μπορούν να εγγράφονται με αίτησή τους οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου άτομα και των δυο φύλων που έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο δήμο μας που έχει την έδρα της η ΛΕΦΙ χωρίς να είναι απαραίτητο στοιχείο η ιδιότητα του δημότη. Σε ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των μελών της ΛΕΦΙ γίνονται δεκτά ως μέλη άτομα οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε άτομο που θέλει να εγγραφεί υποβάλει και συμπληρώνει το έντυπο εγγραφής και το ερωτηματολόγιο που διατίθεται από τη λέσχη στον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο σε καθορισμένη ημέρα και ώρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο μαζί με την εισήγηση του ίδιου και των 2 εκλεγμένων εκπροσώπων στο ΔΣ της Λέσχης. Το τελευταίο αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και ο/η σύζυγος - σύντροφος ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μέλους σε άλλη ΛΕΦΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η αποδοχή του κανονισμού και κανονισμού της ΛΕΦΙ. Το μέλος αποκτά την ιδιότητα και την ταυτότητα του μέλους μετά την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος από το ΔΣ της ΛΕΦΙ. Η εγγραφή πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και 1 μήνα πρίν από τις εκλογές για τους εκπροσώπους των μελών. Το περιεχόμενο της αίτησης και του ερωτηματολογίου δίνεται στον Εσωτερικό κανονισμό στο Άρθρο 9.
Η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει την ημ. πρώτης εγγραφής ή της ανανέωσης και τη δήλωση αποδοχής του ιδρυτικού και εσωτερικού κανονισμού. Την αίτηση υπογράφει ο αιτών, ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος της ΛΕΦΙ και ο πρόεδρος του ΔΣ. Η καρτέλα εγγραφής φυλάσσεται στη ΛΕΦΙ. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το ΔΣ το μέλος εγγράφεται στο βιβλίο μελών το οποίο ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή και λαμβάνει την ταυτότητα μέλους με τον αριθμό πρακτικού έγκρισης από το ΔΣ. Η ταυτότητα μέλους φέρει τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πρακτικού έγκρισης από το ΔΣ. Το ΔΣ κάθε Νοέμβριο αποστέλλει τον κατάλογο των μελών με τις ανανεώσεις στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας - αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Άρθρο 4:
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της ΛΕΦΙ
Κάθε μέλος της ΛΕΦΙ έχει δικαίωμα α) να παραμένει στο χώρο - κτίριο της ΛΕΦΙ τις ώρες και τις ημέρες που λειτουργεί, β) να μετέχει στις δραστηριότητες και στις ομάδες εργασίας, γ) να εκλεγεί και να εκλέγεται ως εκπρόσωπος των μελών στο ΔΣ της ΛΕΦΙ, δ)απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της ΛΕΦΙ. Το μέλος της ΛΕΦΙ καταβάλλει 1) εξαμηνιαία
συνδρομή που το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας 2) την ανάλογη οικονομική συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δρστηριότητες που προγραμματίζονται και οργανώνονται από τα ίδια τα μέλη. Μέλος το οποίο αδυνατεί αποδεδειγμένα να πληρώσει τη συνδρομή του απαλλάσσεται της υποχρεώσεως με απόφαση του ΔΣ της ΛΕΦΙ μετά από εισήγηση του υπευθύνου κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και των 2 εκπροσώπων των μελών. Μέλος που δεν τηρεί τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό και εσωτερικό κανονισμό και διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ενοχλώντας τα μέλη με τις πράξεις του, μετά από έγγραφη καταγγελία, του επιβάλλονται κυρώσεις όπως 1)παρατήρηση, 2) γραπτή επίπληξη, 3) αναστολή της συμμετοχής του στη ΛΕΦΙ για καθορισμένο χρόνο, 4) διαγραφή του. Με εισήγηση του υπευθύνουκοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και των 2 εκπροσώπων και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της λέσχης. Το μέλος που διαγράφεται έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανεγγραφή του από το ΔΣ με αίτηση σύμφωνα με το Άρθρο 3 μετά την πάροδο ενός έτους. Για τις περιπτώσεις 2 - 3 - 4 η απόφαση του ΔΣ για να είναι εκτελεστή πρέπει να κοινοποιηθεί στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας και στο μέλος το οποίο μπορεί να υποβάλλει στο ΔΣ γραπτώς την ένστασή του. Ο αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας λαμβάνει την τελική απόφαση. Μέλος που δεν μετέχει επί 1 χρόνο στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ διαγράφεται μετά από έλεγχο που γίνεται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και την απόφαση του ΔΣ της ΛΕΦΙ. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή του από τη ΛΕΦΙ.

Άρθρο 5:
Συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ
Η συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ αρχίζει από την ημ. της αποδοχής της αίτησης εγγραφής από το ΔΣ.

Άρθρο 6:
Ανθρώπινο Δυναμικό της ΛΕΦΙ
1. Το ανθρώπινο δυναμικό που έχει αποκλειστική και μόνο απασχόλησης με τη ΛΕΦΙ αποτελείται από τις εξής κατηγορίες δημοτικών υπαλλήλων: 2 καθαρίστριες - βοηθοί. Η σύνδεση της ΛΕΦΙ με το δίκτυο φορέων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου από ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, αδελφές νοσοκόμες, νοσηλευτές/ -τριες, επισκέπτες υγείας, καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ των οποίων οι ειδικές γνώσεις και οι δεξιότητες είναι συναφείς με την 3η ηλικία πραγματώνεται μέσα από ένα λειτουργικό οριζόντιο πρόγραμμα με κατανομή μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με τις ανάγκες της ΛΕΦΙ.
2. Η σύνθεση των ειδικών επιστημόνων συνδυάζεται κάθε φορά με τον αριθμό των ενεργών μελών της ΛΕΦΙ, της δυνατότητας σύνδεσης με το δίκτυο του Δήμου αντιστοίχως με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων οργανώσεων κρατικών ή μη.
3. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΛΕΦΙ υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
4. Το ωράριο λειτουργίας της ΛΕΦΙ είναι από 07.30 ως 20.30 από Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Σαβ - Κυρ., εορτών και διακοπών).

Άρθρο 7:
Καθήκοντα ανθρωπίνου δυναμικού ΛΕΦΙ
1. Το ανθρώπινο δυναμικό (δημοτικοί υπάλληλοι) παρέχει τις υπηρεσίες του στη ΛΕΦΙ με βάση τα καθήκοντα που του ανατίθενται και τα οποία περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό του Άρθρου 7.
2. Η κατανομή ευθύνης καθορίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
3. Ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος υποχρεούται να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία από τα μέλη του ΔΣ της ΛΕΦΙ, την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Άρθρο 8:
Δομή και λειτουργία της ΛΕΦΙ
1. Ο αρ. των μελών της ΛΕΦΙ καθορίζεται κάθε φορά από το μέγεθος, τις υποδομές και τον εξοπλισμό κάθε κτιρίου ΛΕΦΙ, ώστε να υλοποιούνται σε αυτό οι προγραμματισμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους ασφάλειας και υγιεινής.
2. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΛΕΦΙ και ο χρόνος διακοπών ορίζεται με απόφαση του αντιδημάρχου Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας.
3. Η ΛΕΦΙ στεγάζεται σε δημοτικά κτίρια του Δήμου ή κτίρια που διατίθενται δωρεάν από άλλους κρατικούς φορείς. Τα κτίρια αυτά α)είναι προσβάσιμα από τα μέλη - ηλικιωμένους διασφαλίζοντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων - υγιεινής ασφαλιστικής κάλυψης και προστασίας (πυρκαγιά κτλ.), β) είναι αισθητικά
διακοσμημένοι και διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, κατάλληλο εξοπλισμό (έπιπλα και φωτισμό) ώστε να δημιουργούνται ικανές συνθήκες πολύωρης παραμονής στο χώρο. Οι χώροι είναι αρχιτεκτονικά - εργονομικά σχεδιασμένοι ώστε να επιτρέπουν τη διεξαγωγή πολλαπλών δραστηριοτήτων.
4. Ο Δήμος παρέχει 1) την άμεση και πλήρη συντήρηση των υφισταμένων χωρών (κτίρια και εξοπλισμό), 2) το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ) και του ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 3) το κόστος των αναλώσιμων υλικών.
5. Η δημιουργία νέας ή παύσης λειτουργίας ΛΕΦΙ αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που εντοπίζονται στην περιοχή και τη γεωγραφική κατανομή.
6. Η ΛΕΦΙ δέχεται συμπλήρωση του εξοπλισμού από χορηγίες ή δωρεές των μελών ή άλλων φορέων.
Άρθρο 9:
Όργανα Διοίκησης
1. Το ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ: Το ΔΣ ενεργεί ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση της ΛΕΦΙ και να ενθαρρύνει τη μέγιστη συμμετοχή των
μελών και τη διαμόρφωση - σχεδιασμό προγράμματος των δραστηριοτήτων όπως και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους και την αποτελεσματικότητά τους.

1.1 Αρμοδιότητες του ΔΣ

 • Η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν γνωστές οι δραστηριότητες της ΛΕΦΙ και να ενθαρρύνει περισσότερες συμμετοχές μελών με την πλήρη ενημέρωσή των.
 • Ο ετήσιος σχεδιασμός (Άρθρο 10) των δραστηριοτήτων, ο αριθμός των νέων μελών που θα εγγραφούν, ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός για την κάλυψη των αναγκών διαχωρίζοντας τη δημοτική χρηματοδότηση από τα έσοδα που προέρχονται από τις συνδρομές και την οικονομική συμμετοχή (Άρθρο 11) των μελών από τις συμπληρωματικες δραστηριότητες. Το σχέδιο του προγράμματος των δραστηριοτήτων αποφασίζεται από το ΔΣ μετά από τη σύγκλιση της Γ.Σ., των μελών λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους και υποβάλλεται στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 • Η παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Η διαβίβαση στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κάθε αιτήματος για έργα παρέμβασης έκτακτης συντήρησης του κτιρίου και χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων.
 • Η πρόταση επέκτασης και ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 • Η διασφάλιση της φύλαξης του εξοπλισμού, του κτιρίου και την καταγραφή στο βιβλίο παγίων στοιχείων - εξοπλισμού.
 • Η συνεργεία για τη δημιουργία ομάδων εργασίας με την υποστήριξη των ειδικών επιστημόνων του Άρθρου 6 μεταξύ μελών της ΛΕΦΙ με άλλες κοινωνικές ομάδες, με εθνικούς οργανισμούς, ενώσεις εθελοντών, άλλων συλλόγων που προσφέρουν υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δήμο εντάσσοντας τη ΛΕΦΙ και στο δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησης των μελών.
 • Η ενδυνάμωση και ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της ΛΕΦΙ και των άλλων κοινωνικών φορέων για τον προγραμματισμό και υλοποίηση από κοινού δραστηξριοτήτων.
 • Τα καθήκοντα - υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ δίνονται στο Άρθρο 2 Εσωτερικού Κανονισμού.

1.2 Η συγκρότηση του ΔΣ
Αποτελείται από 9 μέλη ως εξής:

 • Τον Πρόεδρο του ΔΣ είναι ο εκάστοτε αντιδήμαρχο της Δ/νσης Κοινωνικης Προστασίας.
 • Τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και Ταμία οι οποίοι ορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστσίας.
 • Τα 6 απλά μέλη που είναι: 2 εκπρόσωποι που εκλέγονται από τη ΓΣ των μελών της ΛΕΦΙ,
 • και 4 που διορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοηνωνικής Προστασίας.

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι 2 έτη. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του αρμοδίου αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας λόγω σοβαρού λόγου που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους ή προσωπικό λόγο.Το ΔΣ απαρτίζεται από τα μέλη που έμπρακτα ενδιαφέρονται για το σκοπό της ΛΕΦΙ και έχουν δεδομένη αποκτημένη γνώση και εμπειρία σε εθελοντική προσφορά.Τα μέλη του ΔΣ διαχείρισης δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ.
Η λειτουργία του ΔΣ δίνεται στα άρθρα 3 & 6 του Εσωτερικού Κανονισμού.

2. Τη Διοικητική και Ελεγκτική εξουσία της ΛΕΦΙ έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας.

Άρθρο 10:
Σχεδιασμός - περιεχόμενο και υλοποίηση των προγραμμάτων
Το ΔΣ εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους καταρτίζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 9 και το καταθέτει στον αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων από τον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας αποστέλλεται στο πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου στο ΔΣ της ΛΕΦΙ προς υλοποίηση. Το ΔΣ της ΛΕΦΙ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το πρόγραμμα - πλαίσιο στη δομή και λειτουργία της ΛΕΦΙ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες ιδιαιτερότητες κάθε οικισμού αποστέλλοντας το για έγκριση στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Το περιεχόμενο του προγράμματος - πλαισίου δραστηριοτήτων εστιάζεται: α)στην παροχή ευκαιριών για δημιουργική απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται από τα μέλη στο ερωτηματολόγιο που κατέθεσαν κατά την εγγραφή τους. β) στην ένταξη στο δίκτυο των υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων όπως οργανισμών, συλλόγων, ενώσεων κοκ. γ)στον καθορισμό του προγράμματος επισκέψεων, συναντήσεων γαι την κάλυψη αναγκών των μελών με τις αντίστοιχες ειδικότητες επιστημόνων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6. Η υλοποίηση του προγράμματος δραστηριοτήτων στηρίζεται άμεσα με την πλήρη ένταξή του στο δίκτυο των υφισταμένων φορέων με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων φορέων - οργανισμών του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Η σύνδεση με το δίκτυο φορέων και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου πραγματώνεται μέσα από ένα λειτουργικό οριζόντιο προγραμματισμό και με τη συμπληρωματική κατανομή είτε μέσω ανάληψης συγκεκριμένων λειτουργιών με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είτε με ανάληψη κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών. Η θεματική διάσταση των εμπλεκομένων βέλτιστων υπηρεσιών μεταξύ της δικτύωσης των φορέων θα βασίζεται στη "φιλοξενία" των θεματικών δράσεων στη λειτουργούσα ΛΕΦΙ διασφαλίζοντας την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα μέσω του ΔΣ διαχείρισης της ΛΕΦΙ. Για την επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού
οφέλους για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των ανθρωπίνων πόρων.
Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες: Μουσικές συναντήσεις /  Τραγούδι (Χορωδία) /  Χορός / Θεατρικές παραστάσεις / Επιτραπέζια παιχνίδια (Σκάκι, τάβλι κοκ.) / Οργάνωση εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων για θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όπως υγεία, διατροφή κοκ. / Αθλητικέςδραστηριότητες / Δημιουργία βιβλιοθήκης για την ανάγνωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων / Προγράμματα κατασκηνώσεων / Λειτουργία κυλικείου και χρήση Internet.
Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης - Πολιτισμικός Οργανισμός: Η σύνδεση αυτή στοχεύει στην προώθηση της υγιούς γήρανσης και της αυτονομίας που δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων και την ενεργή ένταξή τους στις δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός της σύνδεσης των προγραμμάτων με τη ΛΕΦΙ υλοποιείται επιλέγοντας και εντάσσοντας κατάλληλα προγράμματα για ηλικιωμένους σε δραστηριότητες όπως: κολύμβηση,γυμναστική (βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5Χ5, ποδηλασία, ορειβασία κτλ.), θέατρο, χορωδία, χορός, ζωγραφική, κεραμική, χειροτεχνία, δημιουργία βιβλιοθηκών ανά ΛΕΦΙ κτλ.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηλικιωμένων (προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης - Δια Βίου Μάθησης).

Εθελοντές Δήμου Αλοννήσου: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την 3η ηλικία.
ΔΑΕΜ: Δημιουργία ιστοσελίδας προσανατολισμένη στην 3η ηλικία και ένταξη της στην ιστοσελίδα του Δήμου μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της ΛΕΦΙ και θα παρέχει πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των ηλικιωμένων μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων (hyperlinks).

Σύνδεση με Δίκτυα άλλων φορέων:

 • Υπουργείο Παιδείας για ένταξη σε προγράμματα της Πρωτ/βάθμιας και Δευτ/βάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα στην αλυσίδα παιδί - παππούς / γιαγιά - εγγόνι.
 • Υπουργείο Υγείας: Ένταξη σε κοινά προγράμματα Πρωτο/βάθμιας περίθαλψης.
 • Υπουργείο Πολιτισμού:Σύνδεση με άλλους κρατικούς οργανισμούς, ενώσεις, σύλλογοι, ΜΚΟ κτλ.
 • Σύνδεση με όμορους Δήμους σε κοινά προγράμματα με τις αντίστοιχες ΛΕΦΙ.
 • Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα: Συμμετοχή σε προγράμματα για την 3η ηλικία.


Άρθρο 11:

Πόροι

 • Τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.
 • Οι πρόσοδοι από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους και τις δραστηριότητες της ΛΕΦΙ.
 • Επιχορηγήσεις ή εισφορές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε πργράμματα της ΕΕ ή από επιχορηγήσεις της ΕΕ, του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών ή αλλοδαπών κοινωφελών οργανισμών ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 • Έλεγχος ταμείου δίνεται στο Άρθρο 4 του Εσωτερικού Kανονισμού.

Άρθρο 12:
Επικοινωνία - Προώθηση και προβολή έργου της ΛΕΦΙ
Η ΛΕΦΙ λειτουργεί ως κυψέλη καλλιέργειας και ανάπτυξης της ενεργούς δράσης των μελών της στην κοινότητα που είναι ενταγμένη και δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης της καθημερινότητάς τους. Αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο καθώς με τον ενθουσιασμό των μελών της προσφέρει πολλαπλασιαστικά στα προγράμματα του δικτύου του Δήμου στα οποία εντάσσονται και προβάλλεται εμπράκτως η υποστήριξη του Δήμου.
Η βούληση του Δήμου είναι να κάνει αναγνωρίσιμη στους πολίτες την ταυτότητα της ΛΕΦΙ ενισχύοντας την εικόνα των δρραστηριοτήτων στα μέλη της ΛΕΦΙ με δράσεις που διαχειρίζονται την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα με σεβσμό στις αξίες και στις επιδιώξεις που ενώνουν τους πολίτες. Ο Δήμος προβάλλει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΛΕΦΙ μέσω

1) εκδηλώσεων: επιστημονικών ημερίδων κοκ., 2) πολιτιστικών εκδηλώσεων: φεστιβάλ, έκθεση, θέατρο, χορός, χορωδία κοκ., 3) με τη δημιουργία ιστοσελίδας για τη ΛΕΦΙ, 4) με την εφημεριδούλα της ΛΕΦΙ, 5) υποστήριξη των συμμετοχών σε διακρατικές συναντήσεις με αποστολή ομάδων διαφόρων δραστηριοτήτων (χορωδίας, θεάτρου κτλ.) σε όμορους Δήμους και
στην Επικράτεια, 6) διεθνών σχέσεων με συμμετοχή σε διεθνή fora, σε ημερίδες και φεστιβάλ, κατάρτιση προγραμμάτων επικοινωνίας με όργανα της ΕΕ. 7) εκδοτική δραστηριότητα με επιμέλεια και έκδοση βιβλίων, οδηγών, ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικού επιμορφωτικού υλικού, 8) εκδηλώσεις βράβευσης μελών ΛΕΦΙ, εθελοντών, οργανισμών κοκ. για τη δράση καιβπροσφορά τους προς την 3η ηλικία.

Άρθρο 13:
Λειτουργία κυλικείου
Στη ΛΕΦΙ λειτουργεί κυλικείο για να καλύψει τις ανάγκες των μελών. Η λειτουργία του δίνεται στο Άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού.

Μεταβατικές Διατάξεις - Ισχύς Κανονισμού
1. Ο κανονισμός ισχύει μετά από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Με τον κανονισμό αυτό εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος α) να ρυθμίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του κανονισμού, β) να εγκρίνει με βάση τον κανονισμό αυτό τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που ρυθμίζει λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της ΛΕΦΙ, γ) να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή και να καταργεί διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
3. Αποτελεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΛΕΦΙ παράρτημα αυτού του κανονισμού.


Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ.Αναγνώστου και Β.Μαλαματένιας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος -Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Μαλαματένιος Βάϊος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Μπεσίνης Φίλιππος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Βλάικος Παναγιώτης
Αναγνώστου Μιχαήλ
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Βασίλειος
Δροσάκης Κων/νος
Απόστολος Καρακατσάνης

05 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ     ΛΕ Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ    Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑ Φ Ε Ι Ο Υ

 

Όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 208/2005 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 203/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου        

Σελίδα 1 από 2