ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
30 Ιουνίου 2020 Σε ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

pdfΔΗΜΟΣΙΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Νο_4_2020.pdf

O Δήμος Αλοννήσου ενημερώνει ότι ξεκίνησε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Για τον Δήμο Αλοννήσου έχουν εγκριθεί 19 θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς.Αναλυτικά έχουν εγκριθεί 8 θέσεις ΥΕ Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας, 1 θέση ΔΕ βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 2 θέσεις ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, 1 θέση ΠΕ Δασκάλων, 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr , (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” - “Αποζημιώσεις και Παροχές”-“ΠρογράμματαΚοινωφελούςΧαρακτήρα”(https://www.gov.gr/…/ap…/programmata-koinophelous-kharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών Ο.Α.Ε.Δ.. Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.oaed.gr/), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-gia-36-500-atomon-se-demous-periphereies-kentra-koinonikes-pronoias-periphereion-kkpp-synapheis-phoreis-yperesies-yp?fbclid=IwAR3HMSbjXBuH2bqvjtaHysG5QcQLF8EVgj7Zt24dEFLphUT8bzc1dImig1M

 

19 Μαϊος 2020 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» σύμφωνα με τις οποίες τις έδρες των δηµοτικών συµβούλων και των συµβούλων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τις θέσεις των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων που για οποιονδήποτε λόγο µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί του ίδιου συνδυασµού. Ο ∆ήµαρχος καλεί αµέσως τους αναπληρωµατικούς συµβούλους, µε τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του ∆ηµάρχου. Αν δεν εµφανισθούν στην προθεσµία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωµατικού. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών του συνδυασµού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί από άλλους συνδυασµούς, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί κάθε συνδυασµού. Εννοείται ότι, όταν µένει κενή η θέση δηµοτικού συµβούλου, καλείται ο πρώτος αναπληρωµατικός δηµοτικός σύµβουλος της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτός ορίζεται στη δικαστική απόφαση ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών ανά εκλογική περιφέρεια και συνδυασµό. Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας τη θέση καταλαµβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωµατικός του ιδίου συνδυασµού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί σύµβουλοι ή εκπρόσωποι κανενός συνδυασµού κατά τα ανωτέρω προκηρύσσονται εκλογές.

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/06-08-2014 κεφ. Α΄ παρ. 6 εδαφ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου. με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2242/13-5-2020

4. Την υπ΄ αριθ. 33/2019 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019.

5. την με αριθμ. πρωτ. 2242/18-5-2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε δεκτή η υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ»

6. την με αριθμ. πρωτ. 2305/18-5-2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία προσκλήθηκε ο επόμενος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» κ. Αγάλλου Μοσχάνθη του , η οποία δεν επιθυμεί να αναλάβει το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

Αποφασίζει

Καλεί για ορκωμοσία τον κ. Στέλλα Αλέξανδρο του Σπυρίδωνος που είναι ο επόμενος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί δεόντως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

18 Μαϊος 2020 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου, κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 47/2020 (ΑΔΑ 6Φ3ΕΩΨ6-Ρ7Μ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο με τις εξής προδιαγραφές:

H ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ NA EINAI ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΤΜ ΚΑΙ ΑΝΩ

Η ΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500ΤΜ ΚΑΙ ΑΝΩ

H ΘΕΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΤΣΗ – ΓΕΡΑΚΑΣ (ΔΕΗ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατάλληλο για κατασκευή αντλιοστασίου βιολογικού καθαρισμού, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν φάκελο των προδιαγραφών του ακινήτου καθώς και κλειστή οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αλοννήσου από την Δευτέρα 18/05/2019 έως και την Δευτέρα 08/06/2020.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση του Δήμου Αλοννήσου έναντι των ενδιαφερομένων.

Ο Δήμαρχος

Βαφίνης Πέτρος

18 Μαϊος 2020 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου, κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 48/2020 (ΑΔΑ ΨΠΩΣΩΨ6-ΑΓ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο με τις εξής προδιαγραφές:

 • ΕΚΤΑΣΗ 4 ΕΩΣ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
 • ΘΕΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΥΤΑ
 • ΜΗ ΔΑΣΙΚΟ
 • ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΑΡΩΝ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατάλληλο για διαχείριση αποβλήτων, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν φάκελο των προδιαγραφών του ακινήτου καθώς και κλειστή οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αλοννήσου από την Δευτέρα 18/05/2019 έως και την Δευτέρα 08/06/2020.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση του Δήμου Αλοννήσου έναντι των ενδιαφερομένων.

Ο Δήμαρχος

Βαφίνης Πέτρος

18 Μαϊος 2020 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου, κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 49/2020 (ΑΔΑ ΨΑΔΘΩΨ6-ΞΚΔ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο με τις εξής προδιαγραφές:

1. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
 • ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΑΡΩΝ
 • ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ
 • ΜΗ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΚΛΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΩΣ 5%
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
 • ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 5 Km ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
 • ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ
 • ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΑΡΩΝ
 • ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ
 • ΜΗ ΒΡΑΧΩΔΕΣ
 • ΚΛΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΩΣ 5%
 • ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΔΑΣΟΣ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατάλληλο για δημιουργία πράσινου σημείου, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν φάκελο των προδιαγραφών του ακινήτου καθώς και κλειστή οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αλοννήσου από την Δευτέρα 18/05/2019 έως και την Δευτέρα 08/06/2020.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση του Δήμου Αλοννήσου έναντι των ενδιαφερομένων.

Ο Δήμαρχος

Βαφίνης Πέτρος

18 Μαϊος 2020 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» σύμφωνα με τις οποίες η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων υποβάλλεται εγγράφως στον Δήμαρχο και γίνεται οριστική αφότου ο Δήμαρχος την αποδεχθεί.

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/06-08-2014 κεφ. Α΄ παρ. 6 εδαφ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2242/13-5-2020

4. Την υπ΄ αριθ. 33/2019 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019.

5. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής. Αποφασίζει Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί δεόντως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

18 Μαϊος 2020 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» σύμφωνα με τις οποίες τις έδρες των δηµοτικών συµβούλων και των συµβούλων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τις θέσεις των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων που για οποιονδήποτε λόγο µένουν κενές, καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί του ίδιου συνδυασµού. Ο ∆ήµαρχος καλεί αµέσως τους αναπληρωµατικούς συµβούλους, µε τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωµοσία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωµοσία γίνεται ενώπιον του ∆ηµάρχου. Αν δεν εµφανισθούν στην προθεσµία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωµατικού. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών του συνδυασµού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις που έµειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωµατικοί από άλλους συνδυασµούς, µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και µε τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωµατικοί κάθε συνδυασµού. Εννοείται ότι, όταν µένει κενή η θέση δηµοτικού συµβούλου, καλείται ο πρώτος αναπληρωµατικός δηµοτικός σύµβουλος της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτός ορίζεται στη δικαστική απόφαση ανακήρυξης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών ανά εκλογική περιφέρεια και συνδυασµό. Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας τη θέση καταλαµβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωµατικός του ιδίου συνδυασµού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί σύµβουλοι ή εκπρόσωποι κανενός συνδυασµού κατά τα ανωτέρω προκηρύσσονται εκλογές.

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/06-08-2014 κεφ. Α΄ παρ. 6 εδαφ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.Την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου. με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2242/13-5-2020

4. Την υπ΄ αριθ. 33/2019 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019.

5. την με αριθμ. πρωτ. 2242/18-5-2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε δεκτή η υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κ. Αθανασίου Γεώργιου του Χρήστου από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ»

Αποφασίζει Καλεί για ορκωμοσία την κ. Αγάλλου Μοσχάνθη του Νικολάου που είναι η επόμενη σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί δεόντως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

16 Απριλίου 2020 Σε ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναλύσεων νερού που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος Αλοννήσου το τρέχον έτος 2019.

pdfΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙ -22-913_03042020

pdfΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙ En-2020-1663

pdf21-14771665_ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΙΝΑ.pdf 

pdf22-9151665_ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΙΝΑ.pdf

pdf21-14761664_ΣΤΕΝΗ_ΒΑΛΑ.pdf

pdf22-9141664_ΣΤΕΝΗ_ΒΑΛΑ.pdf

17 Ιανουαρίου 2020 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης  Ταξιδεύεις το Χειμώνα-Προετοιμάσου
   
 Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα-Προετοιμάσου  112 European Emergency Number Accident
   

 

 

Σελίδα 1 από 10
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ